+2 votes
in GK Quiz QA by (66.2k points)
Which metropolitan areas in the US are home to an NHL team?

1 Answer

+7 votes
by (3.9k points)
selected by
 
Best answer

Here is the list of 21 US metropolitan areas that are home to an NHL team:

 • Boston, Massachusetts
 • Chicago, Illinois
 • Columbus, Ohio
 • Dallas, Texas
 • Denver, Colorado
 • Detroit, Michigan
 • Las Vegas, Nevada
 • Los Angeles, California
 • Miami, Florida
 • Minneapolis, Minnesota
 • Nashville, Tennessee
 • New York, New York
 • Philadelphia, Pennsylvania
 • Phoenix, Arizona
 • Pittsburgh, Pennsylvania
 • Raleigh, North Carolina
 • San Jose, California
 • Seattle, Washington
 • St. Louis, Missouri
 • Tampa, Florida
 • Washington, D.C.

Related questions

+2 votes
1 answer
+5 votes
1 answer
+3 votes
1 answer
+5 votes
1 answer
+4 votes
1 answer

...